Paper presentation

Sr. No.
Name
International
National
State
1Dr. K.J.Ganatra
2Dr.(MS) D. M. Vasavada0106-
3Ms. N. H. Parmar-0102
4Dr. J.J. Upadhyay
5Dr. P.J.Chovatiya-01-
6Dr.V.R.Dangar-02-
7Dr. K.L.Galachar02--
8Dr. (Ms) C. M. Rajyaguru032201
9Dr. S.M.Gondaliya-01-
10Dr. A. P. Goswami060705
11Dr. F.K.Kokni0103-
12Ms. R.S.Rathore0203
13Dr. C. M. Thaker
14Dr. N.N.Gosai0104-
15Dr. (Ms) J.B.Ranpara091204
16Ms. H. K. Bhadaniya-3211
17Dr. (Ms) B. M. Vaid031001
18Dr. (Ms) D. J. Jotangiya253313
19Dr. (Ms) G. P. Mankad072305
20Dr. (Ms) B.P.Khoyani061001
21Dr. M. B.Mehta011703
22Ms. K.V.Desai---
23Dr. B.B.Mehta032403