Link for Videos

 1. https://youtu.be/u7QODHDeUig – International yoga day part-1
 2. https://youtu.be/o-bNkOG07qA – International yoga day part-4
 3. https://youtu.be/s1jiZqBhops – Workshop chocolate bouquet part-1
 4. https://youtu.be/N046fppmFoI – Workshop chocolate bouquet part-2
 5. https://youtu.be/nKL94SLh9zg – Lecture arranged under HOPE – વ્યસન મુક્તિ part-1
 6. https://youtu.be/CADPCoskQDs – Lecture arranged under HOPE – વ્યસન મુક્તિ part-2
 7. https://youtu.be/K02YLnAe5Dw – Flower arrangement
 8. https://youtu.be/IQnSHyd-ssc – program arranged by NSS on વ્યસન અને ફેશન મુક્તિ part-1
 9. https://youtu.be/wpPQGyA4SXc – program arranged by NSS on વ્યસન અને ફેશન મુક્તિ part-2
 10. https://youtu.be/ypfqRL0FR-I – Demonstration by Ms. Krupa Boda on Drum Stick Choco
 11. https://youtu.be/sOnlTSLm3vg – Pot making and tree plantation
 12. https://youtu.be/u728odGqjK0 – Breast Feeding Part-1
 13. https://youtu.be/u728odGqjK0 – Breast Feeding Part-2
 14. https://youtu.be/M2mI6GdecGE – Microbiological Society of India
 15. https://youtu.be/VxRtJD8ZavU – Tree Plantation
 16. https://youtu.be/g-BAcDX3Amw – Fit India Movement Part-1
 17. https://youtu.be/OiAFoJkszDQ – Fit India Movement Part-2
 18. https://youtu.be/E0tkwgXhxNU – NSS – Swachchhata Programmes
 19. https://youtu.be/bKfSpn_IVe4 – SAPTADHARA COMPETITION PART-1
 20. https://youtu.be/ChtR6soTNVASAPTADHARA COMPETITION PART-2
 21. https://youtu.be/4TSfYy9jebQ – Various Competition under the Sapthdhara Part-3
 22. https://youtu.be/VBxy3hzcTyU – Rangoli -T.Y.H.M.
 23. https://youtu.be/Nw8AFXH5Vhc – Teachers Day Celebration
 24. https://youtu.be/rhUE86-3tzE – Mud Mirror Work
 25. https://youtu.be/6D96R92iC4c – NSS POSHAN MAH
 26. https://youtu.be/pa7OE6DdQNE – વ્યાખ્યાન : મહિલાલક્ષી યોજનાઓ અંગેનો સેમીનાર આયોજક : મહિલા શક્તિ કેંદ્ર, મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી Part-1
 27. https://youtu.be/AszIOJqM4Lw – થેલેસેમિયા ટેસ્ટ બાય લાઇફ Part-1
 28. https://youtu.be/9PNuxqml8mQ – થેલેસેમિયા ટેસ્ટ બાય લાઇફ Part-2
 29. https://youtu.be/XdlfgAlZ3bw – YOUTH FESTIVAL PRACHIN Garbo Part-1
 30. https://youtu.be/8aQHQhYBwF8 – Fit India Plug Run
 31. https://youtu.be/R2WQZLdTdFU – 49th Youth Festival of Saurashtra University -Part-2
 32. https://youtu.be/FBzEdVEnfvg – 49th Youth Festival of Saurashtra University -Part-3
 33. https://youtu.be/kJSXrIuq8C0 – Canteen by T.Y. H.M.
 34. https://youtu.be/OKLU6jsWwsk – Group Dance
 35. https://youtu.be/W-ctgK6A9pE – Safety Riding Part-1
 36. https://youtu.be/w3TAOFeJhs4 – Safety Riding Part-2
 37. https://youtu.be/UE_emJc5ZoM – Safety Riding Part-3
 38. https://youtu.be/hxqqT-X_ZMs – Safety Riding Part-4
 39. https://youtu.be/4VfI-EnaI10 – Safety Riding Part-5
 40. https://youtu.be/UP9BZSdX7Fc – Safety Riding Part-6
 41. https://youtu.be/olzGIPyq – HA Part-1
 42. https://youtu.be/6Z8G3zV3qko – Part-2
 43. https://youtu.be/FBJJf-qDnO0 – Part-3
 44. https://youtu.be/sbc7e1CiJww – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-1
 45. https://youtu.be/tP0Wr7gOwe4 – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-2
 46. https://youtu.be/O6BNq5Pcy2Y – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-3
 47. https://youtu.be/NKDfyZCNGpw – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-4
 48. https://youtu.be/UdLxG4TwSNY – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-5
 49. https://youtu.be/qyr_6Sg3Rkw – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-6
 50. https://youtu.be/t9UE1VBu90M – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-7
 51. https://youtu.be/1pfgDqAs9WA – Haemoglobin test and cancer awareness programme Part-8
 52. https://youtu.be/il7ChMFByc0 – Dr. Lata Jethwani part-1
 53. https://youtu.be/zQS95uByLRc – Dr. Lata Jethwani part-2
 54. https://youtu.be/dIdB5KoqAjM – Dr. Lata Jethwani part-3
 55. https://youtu.be/osaQDxVVX1g – Dr. Lata Jethwani part-4
 56. https://youtu.be/YcF3PAWDgMg – Dr. Lata Jethwani part-5
 57. https://youtu.be/K8XEFN4oL4A – Dr. Lata Jethwani part-6
 58. https://youtu.be/DRCew8sKwy4 – Dr. Lata Jethwani part-7
 59. https://youtu.be/_0_Zvsh52wc – Dr. Lata Jethwani part-8